14/10/2018

- TUT Dame FAQ 178 Bằng Link Contact

TUT Dame FAQ 178 Bằng Link Contact By Nhân Công Chúa

Truy cập 2 link sau :

https://web.facebook.com/help/contact/logout?id=564493676910603
https://web.facebook.com/help/contact/265533560481874?helpref=faq_content&_rdc=1&_rdr

IP Tây Ban Nha nn Nhật tự dịch mà bem ~~ lười viết cụ thể
Bem xong vào báo cáo 2-3 ảnh bạo lực + ma túy, hóng die

TUT By Nhân Công Chúa

0 nhận xét